Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů správcem The Way, s.r.o., IČ: 07117540, sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha 10), 101 00 Praha (dále jen “správce”), pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje:

jméno, příjmení, bydliště, telefon, e-mail

2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je kontaktování Vás jako zákazníka zpět s nabídkou, dle Vašich zadaných požadavků a zasílání novinek a akcí z portálu zorbingfotbal.cz, bubblehome.cz.

a) Uložení předmětných osobních údajů po níže uvedenou dobu v databázi správcem;

b) Kontaktování subjektu údajů prostřednictvím mailu nebo telefonu ohledně nabídky

3. Tento souhlas uděluji na dobu neučitou.

4. Tento souhlas je možno kdykoli vzít zpět, a to například zasláním doporučeného dopisu správci na adresu jeho sídla popř. mailu.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, a to ani do třetích zemí, ani jiným správcům či zpracovatelům v rámci Evropské unie.

6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

a) vzít souhlas kdykoliv zpět,

b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.